Serveis

Captacions i pous de abastiment

Treballem per avaluar i proposar mesures en millorar els rendiments i l’estat de les captacions, des de la seva construcció, manteniment i clausura.

Anufra té un equip especialitzat per a l’assessorament i l’estudi de captacions futures, per identificar i analitzar les problemàtiques d’un pou i aplicar mesures de manteniment o recuperació del pou i per donar suport a les tramitacions necessàries de legalització de pous o de clausura.

Una llarga experiència tant en treballs de camp com en gabinet, ens avala en un sector cada cop amb més rellevància. Les captacions d’aigua com els pous necessiten un bon disseny i seguiment i manteniment per identificar patologies i poder-les tractar.

CONSTRUCCIONS DE POUS I PIEZÒMETRES

Dissenyem obres de captació i supervisem la seva construcció, oferint serveis integrals des del disseny fins al seguiment durant la construcció, assegurant la implementació eficient d’infraestructures de captació d’aigua subterrània, estudiant mitjançant assaigs de bombament i laboratori, les característiques pròpies de cada pou, eficiència i corba característica.

La localització, l’estudi dels antecedents i la visita a l’àrea d’estudi seran dades necessàries per determinar el context hidrogeològic i establir les metodologies més interessants per estudiar el subsòl i identificar l‟emplaçament més adequat per realitzar el nou pou. A vegades, serà molt recomanable fer un sondeig de recerca o recerca mitjançant geofísica, per determinar les possibilitats reals que ens presenta el subsòl.

Actuacions:

 • Assessorament i acompanyament en el procés de tramitació i construcció d’un pou nou.
 • Hidrogeologia de l’àrea d’estudi
 • Disseny de les característiques constructives del pou
 • Definició del sistema de perforació.
 • Seguiment del desenvolupament del pou
 • Assajos de bombament i recuperació per identificar el cabal òptim i les corbes deficiència del pou.
 • Vídeo-inspecció del pou nou.

ASSAJOS DE BOMBEIGU I RECUPERACIÓ

Dissenyem, supervisem i interpretem els assaigs de bombament i recuperació en pous, amb la supervisió d’un tècnic hidrogeòleg, proporcionant dades precises per a l’avaluació de la capacitat i l’eficiència del pou. Coordinem el bombament in-situ, mitjançant el disseny del sistema de bombament, instal·lant la sensorització als punts d’observació necessaris, el sistema de decantació o desguàs, per obtenir els registres que ens permetran la seva interpretació.

ObtIndràs:

 • Paràmetres hidrogeològics de l’aqüífer a l’entorn del pou de bombament

– Transmisivitat
– Coeficient d’emmagatzematge
– Permeabilitat

 • Avaluació de les característiques hidràuliques del propi pou

– Pèrdua de càrrega
– Cabal Òptim
– Eficiència
– Estat actual del rendiment del pou

Videoinspeccions del pou

Videoinspecció amb registre en directe de l’interior de pou profund per establir-ne les característiques bàsiques i l’estat (profunditat real, trams de reixeta i estat de l’entubat). També la realització d’altres mesures a l’interior del pou, com ara diagrafies de gamma natural, identificació de la qualitat de l’aigua, mesura de la verticalitat del pou, del diàmetre…

INVENTARIS I MOSTREIG DE PUNTS D'AIGUA

Campanyes d’inventaris i mostrejos de punts d’aigua;

(1) subterrànies (pous, piezòmetres, fonts, mines d’aigua)
(2) superficials (riu, llacs, drenatges, canals, embassaments o preses)
(3) marines (pròximes al litoral o profundes).

Les campanyes s’ajustaran a les necessitats de cada projecte, permetent obtenir les característiques bàsiques dels punts visitats i mostrats.

PROSPECCIONS GEOFÍSIQUES I SENSORS REMOTS APLICATS A LA HIDROGEOLOGIA

La prospecció geofísica i/o els sensors remots (tècniques indirectes) aplicades a la hidrogeologia, juntament amb sondejos o altres mètodes directes d’observació, ens permeten delimitar amb més exactitud els punts més adequats per a l’explotació del recurs hídric, sense haver de fer-ne una gran quantitat de perforacions o assaigs i obtenint un pressupost més ajustat.

Això ens permet:

 • Delimitar les zones favorables per a lexplotació de laigua subterrània.
 • Identificar la distribució de les propietats geoelèctriques del sòl.
 • Estimar la permeabilitat del sòl.
 • Caracteritzar els aqüífers.

Servei tècnic

Tens algun dubte?

El nostre equip tècnic està a la teva disposició per a qualsevol consulta. Contacta amb nosaltres a través del telèfon, correu electrònic o el nostre formulari:

Formulari de contacte