Serveis

Consultoria Hidrogeològica

Estudiem i investiguem les aigües subterrànies

Anufra té un equip especialitzat en l’estudi, l’anàlisi i la modelització d’aqüífers al·luvials o fracturats, que ens permet donar suport i solucions reals en projectes d’enginyeria, obra civil o privats.

Una llarga experiència tant en treballs de camp com en gabinet, ens avala en un sector cada cop amb més rellevància. L’aigua és un recurs natural escàs imprescindible per a la vida i per a l’activitat econòmica, on Anufra aconsegueix donar solucions possibles amb fiabilitat i respostes clares.

ESTUDIS HIDROGEOLÒGICS

Especialista en la realització d’estudis o annexos hidrogeològics de gran índole, part de projectes bàsics o constructius d’infraestructures com ara carreteres, túnels, metro, canalitzacions i mineria, estudiant els aqüífers des de la realització de campanyes de camp fins a la interpretació dels resultats. Definició de les característiques i els paràmetres hidrogeològics de l’aqüífer i el seu comportament, línies de flux i piezometria, fenòmens d’intrusió salina, plomes de contaminació, etc.

 • Campanyes d’inventari de pous i piezòmetres: mesures de nivells freàtics i mesures de paràmetres in situ (temperatura, PH, conductivitat, nitrats) o assajos de laboratori.
 • Assajos de bombament i recuperació
 • Assajos de laboratori
 • Piezometria i línies de flux
 • Balanç hídric
  Estudi dels processos d’intrusió salina
 • Models numèrics de fluxos d‟aigües subterrànies prèviament a la nova infraestructura i després de la modelització de la futura infraestructura.
 • Estudi de la vulnerabilitat d’aqüífers i pous degut al quimisme de les aigües: nitrats, plaguicides… (mètodes DRASTIC, COP, etc.)

ESTUDIS DE VULNERABILITAT

Es fan estudis hidroquímics o hidrogeològics específics de vulnerabilitat dels sistemes aqüífers, per poder revelar possibles contaminacions o afectacions; nitrats, salinitat, cons de sobrebombeig… Se’n coneixen les característiques proporcionant una base sòlida per a la posterior redacció d’informes i presa de decisions.

PROJECTES D'ESGOTAMENT DEL NIVELL FREÀTIC

Elaboració de l’estudi hidrogeològic i propostes de disseny del camp de pous per a l’esgotament temporal de les aigües freàtiques, en obres d’edificació o infraestructures subterrànies (edificacions amb soterrani, metro, túnel, ADIF, mineria), segons les necessitats de l’obra i complint amb els requisits definits per la normativa vigent.

A més:

 • Estudi hidrogeològic i model d’abatiment del freàtic
 • Assajos de bombament i recuperació
 • Assajos de laboratori
 • Disseny del Sistemes de bombament i de decantació al bombament
 • Disseny de sistemes d’infiltració (pous, rases, basses)
 • Seguiment ambiental durant l’esgotament del freàtic segons les exigències de les administracions.
 • Assajos d’estanqueïtat de les pantalles i ajustament del disseny plantejat, previ a l’inici de l’esgotament.
 • Assessorament per a la gestió dels permisos

PROJECTES DE REHABILITACIÓ DE POUS O DE NOVA CAPTACIÓ

Estudiem les aigües subterrànies i la possible explotació amb diversos sistemes d’anàlisi i estudis. Garantir qualitat en la construcció d’aquests i en el desenvolupament posterior, tenint controls sistemàtics per a la qualitat i el funcionament.

INTEGRACIONS DE DADES MITJANÇANT GIS

Utilitzem Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographical Information System (GIS) per a la realització de projectes i per a la interpretació de les dades obtingudes al terreny, a través de mapes georeferenciats.

MONITORITZACIONS I SEGUIMENTS EN OBRA

El monitoratge és el procés que permet analitzar les variables físiques i les característiques de les aigües subterrànies i superficials. Això ens permet conèixer amb una gran precisió els processos hidrogeològics i hidrodinàmics a través del temps.

Treballem amb diverses xarxes de control, on obtenim resultats del nivell d’aigua, conductivitat, pressió i temperatura, que ens permeten estudiar a més de l’aqüífer, altres paràmetres com són la temperatura del terra o la seva humitat.

Servei tècnic

Tens algun dubte?

El nostre equip tècnic està a la teva disposició per a qualsevol consulta. Contacta amb nosaltres a través del telèfon, correu electrònic o el nostre formulari:

Formulari de contacte