Serveis

Sanitari i medi ambient

Estudiem i investiguem la qualitat de les aigües superficials i subterrànies

Anufra té un equip especialitzat en l’estudi i la realització d’informes de qualitat i impacte en aigües superficials i subterrànies. Donant suport i solucions als diferents sectors interessats.

Una llarga experiència tant en treballs de camp com en gabinet, ens avala en un sector cada cop amb més rellevància. L’aigua és un recurs natural escàs imprescindible per a la vida i per a l’activitat econòmica, on Anufra aconsegueix donar solucions possibles amb fiabilitat i respostes clares.

MODELS HIDROQUÍMICS

Estudis i resultats de les simulacions de com a través d’uns sistemes complexos que es relacionen entre si, i obtenint dades físiques, químiques i hidrològiques, que ens donen resultats de les conseqüències i com pot resultar mediambientalment un projecte en una zona determinada.

A més, aconseguim determinar a través d’anàlisi al laboratori les característiques químiques, físiques i biològiques de l’aigua, i depenent de quin sigui poder ser utilitzada per a un ús o diferents usos.

Eina a partir de la qual aconseguim predir com les substàncies abocades a l’aigua es comportaran, a través de models matemàtics.

La finalitat és la preservació de la salut pública i limitar els impactes ambientals que es puguin produir pels diferents contaminants que s’hi hagin, per tal de mantenir la qualitat al medi natural.

A partir d’això seguim diferents passos:

 • Elaboració talp batimètrica de la zona destudi.
 • Definir les possibles fonts contaminants i les concentracions.
 • Resoldre les característiques hidrodinàmiques del lloc.
 • Simular l’abocament de contaminants i estudiar-ne el comportament a través del transcurs del temps.
 • Analitzar els posteriors resultats i interpretar-los.

DISSENYS DE SISTEMES DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE, RESIDUAL I INDUSTRIAL

Coneixem com és de fonamental l’aigua per a la vida i també per a l’activitat econòmica de certs sectors, per això tenim experts relacionats amb les xarxes de control per a aigua potable, residual i industrial.

A partir d’això, estudiem la viabilitat tècnica i econòmica d’utilitzar certs processos per depurar, potabilitzar o reutilitzar aigües i així poder donar-li certs usos a posterior.

Els objectius són:

 • Proposar una caracterització de les aigües residuals domèstiques per a cada zona, segons les característiques ecològiques i poblacional del lloc.
 • Establir recomanacions de caràcter tècnic per a la redacció de plans per a aigües residuals.
 • Definir els principals treballs doperació i manteniment daquests mecanismes.
 • Estimar quina serà la capacitat del procés del lloc
 • Establir una metodologia per a la qual serà la línia de tractament més adequada per a cada situació proposada.

A partir d’aquí, ens ajustem als paràmetres que s’ajusten amb els esmentats als diferents reials decrets, per complir amb la llei.

ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL

Són estudis tècnics i de caràcter interdisciplinari, realitzats per especialistes en diferents àrees de treball, per aconseguir una descripció detallada del projecte. D’aquesta manera es pot veure com seran les possibles afectacions al medi ambient.

Els objectius són:

 • Proporcionar eines de mesura dels impactes ambientals significatius com a conseqüència de la intervenció, i proposar mesures de mitigació i control d’aquests impactes.
 • Compliment de la Normativa.

INVENTARIS I MOSTREIG DE PUNTS D'AIGUA

Campanyes d’inventaris i mostrejos de punts d’aigua;

(1) subterrànies (pous, piezòmetres, fonts, mines d’aigua)
(2) superficials (riu, llacs, drenatges, canals, embassaments o preses)
(3) marines (pròximes al litoral o profundes).

Les campanyes s’ajustaran a les necessitats de cada projecte, permetent obtenir les característiques bàsiques dels punts visitats i mostrats.

SEGUIMENTS AMBIENTALS EN OBRA

El monitoratge és el procés que permet analitzar les variables físiques i les característiques de les aigües subterrànies i superficials. Això ens permet conèixer amb una gran precisió els processos hidrogeològics i hidrodinàmics a través del temps.

Treballem amb diverses xarxes de control, on obtenim resultats del nivell d’aigua, conductivitat, pressió i temperatura, que ens permeten estudiar a més de l’aqüífer, altres paràmetres com són la temperatura del terra o la seva humitat.

El seguiment ambiental de les obres permet evitar impactes a l’entorn d’aquestes que no estaven previstos amb anterioritat, a més de garantir que es compleixin amb la legislació vigent.

Nosaltres ens comprometem amb promotors o contractistes a realitzar les tasques de seguiment de les obres, així es garanteix la protecció del medi ambient i s’eviten possibles incompliments de la legislació ambiental que puguin derivar en possibles sancions.

TRAMITACIONS DE PERMISOS

Servei tècnic

Tens algun dubte?

El nostre equip tècnic està a la teva disposició per a qualsevol consulta. Contacta amb nosaltres a través del telèfon, correu electrònic o el nostre formulari:

Formulari de contacte