Serveis

Geologia i geotècnia

Estudis, anàlisi i modelització de terrenys

Anufra té un equip especialitzat en l’estudi, l’anàlisi i la modelització de terrenys, que ens permet donar suport i solucions reals en projectes d’enginyeria, obra civil o privats. Una llarga experiència tant en feines de camp com en gabinet, ens avala en un sector molt important que afecta els altres.

CARTOGRAFIES I PERFILS GEOLÒGICS

Especialistes en l’elaboració de cartografia geològica a diferents escales per modelitzar les unitats geològiques que integren el terreny, a més de les estructures que afecten el massís. Projecció de totes les dades preses en superfície, sondejos i talls geològics mitjançant programari especialitzat per generar un model tridimensional representatiu de la geologia del massís.

A més:

 • Elaboració de talls geològics en qualsevol direcció i curvatura.
 • Cubicació de volums de material geològic per valorar la rendibilitat de la seva explotació.
 • Estudi detallat de formacions geològiques d’especial interès (distribució espacial, litofàcies, característiques químiques i físiques, etc.)

ESTUDIS GEOTÈCNICS EN OBRA CIVIL

Estudi de la naturalesa i de les propietats geomecàniques de les unitats geotècniques que componen el terreny mitjançant l’elaboració de la cartografia geològica de superfície. Complementada amb l’execució de prospeccions geotècniques i geofísiques, presa de mostres per a assaig al laboratori, i posterior redacció de l’informe geotècnic corresponent.

A més:

 • Estudis geotècnics per a obra civil
 • Redacció d’annexos geotècnics aplicats a l’obra civil: urbanització, carreteres, ferrocarril, túnels, ports, etc.
 • Delimitació i caracterització d’antics farcits d’extensió i de profunditat desconeguda.
 • Disseny de fonamentacions i càlcul de les tensions admissibles a transmetre per aquestes al terreny.
 • Peritatges i registres a l’àmbit de la geotècnia.

ESTABILITAT DE TALUTS

Determinació dels paràmetres geomecànics que defineixen els sòls que constitueixen el talús i la modelització del lliscament. O en cas de roca, estudi detallat de la fracturació del massís rocós mitjançant les tècniques següents: convencional, LIDAR, fotogrametria o georradar i posterior processament de les dades en 3D mitjançant programari especialitzat per detectar els plànols inestables.

A més:

 • Càlcul del factor de seguretat davant del lliscament en talussos integrats per terres i roca
 • Model de la distribució espacial dels plànols de debilitat i càlcul dels índexs de fracturació del massís, útil a l’excavació de túnels, mineria, càlcul de fonaments, estabilitat de talussos, etc.
 • Replanteig de la traça o front d’excavació segons els condicionants geològics.
 • Proposta de retallat i disseny de proteccions o mesures de sosteniment.

DISSENY DE CAMPANYES GEOTÈCNIQUES

Disseny, coordinació i supervisió per tècnics geòlegs experimentats de campanyes de camp geològiques i geotècniques a l’àmbit de l’enginyeria civil, urbanisme, arquitectura o altres, a partir de sondejos, calicates, DPSH, CPTU, prospecció geofísica i qualsevol altra tècnica que ens permeti obtenir paràmetres geotècnics del terreny.

A més:

 • Testificació de sondejos i calicates mecàniques i manuals. Supervisem la perforació dels sondejos geotècnics amb testimoni continu, garantint la qualitat de les dades amb una supervisió meticulosa durant la construcció dels sondatges.
 • Control d’assajos de camp (de resistència SPT, DPSH, pressionòmetres; de permeabilitat Lugeon, Lefranc; o altres)
 • Emplaçament i interpretació de prospeccions geofísiques (tomografies, sísmica, SEVs, georadar, testificació geofísica, càmera de vídeo, etc.)
 • Presa de mostres de terreny i aigua per determinar-ne les propietats físiques i químiques al laboratori (expansivitat, col·lapse, agressivitat, resistència, contaminació de sòls, etc.)

INSTRUMENTACIÓ I MONITORITZACIÓ

Aconseguim determinar les variacions i les característiques del sòl a través de diversos instruments, ja siguin per a excavacions profundes, auscultació o monitorització al sòl o subsòl. Aquest procés s’aconsegueix a través de l’ús dels nostres propis sensors de lectura automàtics, sent aquests claus per a la lectura de piezòmetres, inclinòmetres, fisuròmetres, etc.

Servei tècnic

Tens algun dubte?

El nostre equip tècnic està a la teva disposició per a qualsevol consulta. Contacta amb nosaltres a través del telèfon, correu electrònic o el nostre formulari:

Formulari de contacte